Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760
The future is for the children
The future is for the children

Програма за застъпничество The Advocacy Program

Фондация "Общество на децата" инициира Програма по Застъпничество за децата в България. Базирана е на изследвания  и доказателства за потребностите на децата, родителите и учителите им. Стресът, който предизвиква бедността, недохранването и липсата на подкрепа от общността представляват реален риск за много семейства да изоставят децата си.
В резултата на нарасналите потребности на децата в България и в отговор на процеса на деинституционализация, Фондация "Общество на децата" инициира Програма по Застъпничество като предоставя менторски и застъпнически услуги, за предотвратяване на разделянето на семейства и укрепване на услугите в общността.
Програмата се базира на дългогодишни изслeдвания, свързани с привързаността на детето към родителите и негативните ефекти от несигурната привързаност.

Целевата група на децата в програмата представляват:
Деца в риск от изоставяне;
Срещащи проблеми с училищната успеваемост;
Демонстриращи поведенчески отклонения;
Тормозещи другите деца;
Емоционално нестабилни, включително употребяващи забранени субстанции;
Изоставащи в развитието.
Застъпническата програма на Фондация "Общество на децата" предоставя професионална психологическа оценка на всяко включено дете и подготовка на план за бъдещето. Подкрепени в този процес са семействата и училищните ръководства също така.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Children's Society Foundation has initiated an Advocacy Program to support the children in Bulgaria. It is based on a research and evidence of the needs of the children, parents and teachers. The stress of poverty, malnutrition, home violence and community problems represents a real risk for many families to abandon their children. Due to the increased needs of the children in Bulgaria and in response to the de-institutionalization process, the Children's Society Foundation initiated the Advocacy Program to offer mentoring, advocating services and to prevent separation between the families and strengthen community-based services.
This program is based on many years of research into attachment and the negative outcomes of insecure attachment.

The target group of the children in the program is:
Children at risk of abandonment
Children facing problems at school
Children who present behavioral problems
Children bullying other children
Children who are emotionally challenged, including those involved in substance abuse
Children who present developmental delays
The Advocacy Program offers professional psychological assessment of every child and the preparation of a plan for the future. We also support the parents and the school management.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info