Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760

Warning: error_log(../log/sql/2024-07-19.sql): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core80/class.mysqli.php on line 760
The future is for the children
The future is for the children

Мисия на Фондация "Общество на децата" / The Mission of Children's Society Foundation Bulgaria

Мисията на Фондация "Общество на децата" е да подпомогне реализацията на правата на децата и младите хора в България, съдействие за ефективна защита на правата на децата чрез развиване на алтернативни социални, образователни и здравни услуги в общността.  Подпомагане личностното и професионално развитие на възрастни, деца, ученици и студенти като насърчава пълното разгръщане на техния потенциал. Осигуряване на приобщаващо образование и промотиране на учене през целия живот; Обучаване в родителски умения и осигуряване на иновативни социални услуги за деца и семейства в общността. Подобряване на качеството на образованието за децата в неравностойно положение.

Фондация "Общество на децата" е неправителствена организация в обществена полза, подкрепяща децата и семействата в България.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Mission of the Foundation  is:
To support the implementation of the rights of the children and young people in Bulgaria through development of alternative social, educational and health services in the community. Support for personal and professional development for adults, children and students by encouraging the full development of their potential. Ensuring inclusive education and promoting lifelong learning; Training in parenting skills and providing innovative social services for children and families in the community. Improving the quality of education for disadvantaged children in Bulgaria.
We are looking for partnership to develop sustainable social services for children and families in community based setting in Bulgaria.
Children's Society Foundation is a non-profit organisation in public benefit serving children and families in Bulgaria.
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info